خانه معماری عرشا

اساس سبک مدرن بر اساس اشکال ساده، خطوط مستقیم و صاف می باشد و شامل حداقل آیتم های تزئینی است. این سبک فضاهایی با خط دید مستقیم، ساده و بزرگ و با تمرکز بر کارایی و نظم را فراهم میکند.
سبک کلاسیک دارای شکوه و جلال خاصی است که معمولا بارز ترین نشانه های آن سلطنتی بودن مبلمان و رنگ هاست. این سبک تأکید زیادی روی خطوط و فضاهای منحنی دارد.
اگر خواسته باشیم در یک جمله این سبک را تعریف کنیم، می توان گفت ساختمان نئوکلاسیک، پوسته ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است.